прескочи до менюто

Общи условия към договор за наем

1. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да притежава редовни лични документи – лична карта и свидетелство за правоуправление, и да не е лишен временно или постоянно от право на управление. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да управлява автомобила след употреба на алкохол, наркотици и/или други упойващи вещества. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не е навършил 21 – годишна възраст, той дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ такса за управление на автомобила, независимо от неговата категория, съгласно Приложение 1.

2. Само посочените в наемния договор лица (НАЕМАТЕЛЯТ и допълнителния шофъор) имат правото да управляват наетия автомобил.

3. Автомобилът се предоставя за ползване на НАЕМАТЕЛЯ: в добро техническо състояние и пълна изправност със съответното задължително оборудване и съобразно законовите изисквания; измит и почистен; с пълен резервоар и се връща от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ в същото състояние.

4. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да не смущава безпрепятственото ползване на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, при условие, че НАЕМАТЕЛЯТ изпълнява всичките си задължения по наемния договор.

5. При подписване на наемния договор се прави оглед на автомобила, подписва се приемо-предавателен протокол и се отбелязват налични щети и други особености, ако има такива. При връщане на автомобила отново се прави оглед и се подписва приемо-предавателен протокол и при установяване на повреди или липси, те се заплащат от НАЕМАТЕЛЯ съгласно действащата тарифа - Приложение 2.

6. При отказ на НАЕМАТЕЛЯ да подпише приемо-предавателен протокол при връщане на автомобила, то той се подписва от НАЕМОДАТЕЛЯ и от свидетел, удостоверяващ отказа и направените в приемо-предавателния протокол констатации, като тези констатации обвързват НАЕМАТЕЛЯ и могат да се ползват като доказателство в съда.

7. Наемната цена на автомобила се определя в евро (EUR) с включен ДДС, съобразно действащите такси (Приложение 1) на НАЕМОДАТЕЛЯ и се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ за целия срок на наемния договор при подписване на последния и приемо- предавателния протокол.

8. При сключването на наемния договор, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит съобразно вида на наетия автомобил. Точният размер на депозита се посочва в наемния договор. След изтичане срока на наемния договор и при условие, че НАЕМАТЕЛЯТ няма задължения към НАЕМОДАТЕЛЯ, последният му връща депозита.

9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да полага цялата необходима грижа, за да поддържа автомобила в добро състояние и да извършва всички дейности, които са неотложни и необходими с оглед запазване на автомобила, да осигури опазването му от посегателства и предотвратяване настъпването на вреди, като спазва стриктно общите условия на застрахователя.

10. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне автомобила в уговорения срок и място. Ако НАЕМАТЕЛЯТ иска да получи и/или да върне автомобила извън работното време на НАЕМОДАТЕЛЯ (всеки работен ден от 18.00 (осемнадесет) до 09.00 (девет) часа), НАЕМАТЕЛЯТ дължи допълнителна такса, съгласно Приложение 1.

11. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да следи за спазването на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ да се грижи за опазването на автомобила от щети, посегателства и др. За целта НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да му осигурява при поискване достъп до наетия автомобил.

12. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да ползва автомобила в случаите, в които би могло да се нанесат вреди на автомобила (при екстремни условия, за спортни или демонстрационни цели, за превоз на опасни, едри, насипни и/или забранени товари, както и като учебен или таксиметров автомобил, или за теглене на ремаркета или на други МПС и т.н.)

13. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да изнася или управлява автомобила извън територията на Република България без писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ - пълномощно с нотариална заверка на подписите. При нарушение на разпоредбата на предходното изречение, в случай, че на автомобила бъде нанесена щета, докато е извън територията на страната, независимо по чия вина е настъпила щетата, НАЕМАТЕЛЯТ освен съответната такса по т.34 дължи и пълно обезщетение за всички вреди, претърпени от НАЕМОДАТЕЛЯ, включително да заплати пълната стойност на автомобила, ако той бъде откраднат или погине изцяло.

14. В случаите, когато НАЕМАТЕЛЯТ желае да изнесе и управлява наетия автомобил извън границите на страната, той следва да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ най-малко три работни дни, преди датата на която желае да изнесе автомобила в чужбина и дължи допълнителна такса върху дневния наем на съответния автомобил съгласно действащите към момента такси, съгласно Приложение 1.

15. НАЕМАТЕЛЯТ нямa право да преотстъпва автомобила на трети лица, без изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ, което има формата на пълномощно с нотариална заверка на подписите.

16. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да оставя в автомобила, принадлежащите му ключове, имобилайзери, дистанционни за защитни устройства и документи.

17. Всички глоби и всякакъв друг вид санкции, които се налагат от контролните органи на водача на наетия автомобил за неспазване от негова страна на Закона за движение по пътищата и/или други нормативни актове са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ и се заплащат от него след предоставяне от НАЕМОДАТЕЛЯ на съответния документ, удостоверяващ наличието на наложена глоба или санкция в случай, че последните не са били наложени и/или заплатени директно от водача на автомобила/НАЕМАТЕЛЯ.

18. Когато НАЕМАТЕЛЯТ желае автомобилът да му бъде доставен/приет извън територията на град, в който има офис на НАЕМОДАТЕЛЯ, като е уведомил за това НАЕМОДАТЕЛЯ при резервиране на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща допълнителна такса съгласно Приложение 1.

19. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ желае да върне наетия автомобил не на уговореното място, без да е уведомил предварително за това НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до три часа преди изтичане срока на договора за наем, и без да е получил неговото съгласие, НАЕМАТЕЛЯТ дължи допълнителна такса съгласно Приложение 1.

20. За закъснение при връщане на автомобила от един до четири часа се заплаща 50% от наемната цена за един наемен ден. За закъснение над четири часа се заплаща 100% от наемната цена за един наемен ден.

21. В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не е изпълнил което и да е от своите задължения по договора, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да не му върне депозита, който ще се счита от страните като неустойка за неизпълнение на договора. Ако депозитът е блокиран от кредитна карта, НАЕМАТЕЛЯТ дава неотменимото си и безусловно съгласие за усвояването му /получаването му/ от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ. Невръщането на депозита не лишава НАЕМОДАТЕЛЯ от правото му да търси обезщетение за вреди, чиито размер надхвърля размера на депозита.

22. НАЕМАТЕЛЯТ има право да върне автомобила преди изтичане срока на наемния договор, но в такъв случай е необходимо да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ чрез телефонно обаждане, факс или e-mail поне 24 (двадесет и четири) часа предварително и дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ такса за предсрочно прекратяване на договора в размер на наемната цена за автомобила за два дни. НАЕМОДАТЕЛЯТ възстановява на НАЕМАТЕЛЯ платената за неизползваните дни наемна цена.

23. НАЕМАТЕЛЯТ може да поиска, включително и по телефона, продължаване срока на договора, но не по-късно от четири часа преди изтичането на последния.

24. При настъпване на ПТП, независимо дали НАЕМАТЕЛЯТ е виновен или не, в случаите когато с ПТП са причинени само материални щети, които не възпрепятстват движението на автомобила на собствен ход и между участниците в ПТП има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, НАЕМАТЕЛЯТ и другият участник в ПТП изготвят двустранен протокол по предвидения в закона образец, като протокола задължително трябва да се завери от органите на “Пътна полиция” КАТ. Във всички останали случаи на ПТП, НАЕМАТЕЛЯТ трябва задължително да изчака органите на “Пътна полиция” КАТ и да се снабди с протокол за ПТП от тях, както и незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ.

25. При всички случаи на щети, възникнали по време на експлоатация на автомобила през периода на действие на договора за наем, и за които няма сключена застраховка, която да ги покрива или има сключена такава, но по причина, за която НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря, Застрахователят откаже изплащане на застрахователно обезщетение за щетата, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ стойността на съответната щета съобразно действащите към момента тарифи на НАЕМОДАТЕЛЯ - Приложение 2.

26. Допълнителните застраховки, които могат да бъдат сключени отнсно автомобила по желание на НАЕМАТЕЛЯ срещу допълнително заплащане (Приложение 1), както и условията по тях са следните:
(1) „Ограничаване на отговорността при щета и кражба/ CDW,TP” - Ограничава отговорността при щета и кражба до размера на депозита. Не покрива нанесени щети на гуми, джанти, ходова част, интериор, както и липсващи детайли.
(2) „Освобождаване от отговорност при кражба / TP+„ - Освобождава от отговорност при кражба.
(3) „Освобождаване от отговорност при щета / CDW+” – Освобождава от отговорност при щета. Не покрива нанесени щети на гуми, джанти, ходова част, интериор, както и липсващи детайли.
(4) „Ограничаване от отговорност при щета с разширено покритие/ Еxtended coverage” - Ограничава отговорността при щета до размера на депозита. Покрива нанесени щети на гуми, джанти, ходова част, интериор.
(5) „Освобождаване от отговорност при щета с разширено покритие/ Еxtended coverage +” - Освобождава от отговорност при щета. Покрива нанесени щети на гуми, джанти, ходова част, интериор.

27.НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да пази от повреда, загуба и други неблагоприятни последици прилежащите на автомобила документи, ключове и/или други аксесоари, както и да върне същите на НАЕМОДАТЕЛЯ при прекратяване на договора за наем. При неизпълнение на задълженията по предходното изречение, както и при настъпване на ПТП и/или друго събите и непредставяне от страна на НАЕМАТЕЛЯ на протокол от КАТ и/или Служебна бележка от РУП на МВР и/или Двустранен констативен протокол за ПТП, копие на свидетелство за управление на МПС и документ за самоличност, сключените за автомобила застраховки са невалидни и НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вредите, претърпени от НАЕМОДАТЕЛЯ.

28.При настъпване на щета или кражба или обсебване на автомобила, или всяко друго събитие, в следствие на което НАЕМОДАТЕЛЯТ не може да си възстанови държането върху автомобила, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да не върне депозита на НАЕМАТЕЛЯ до момента, в който има произнасяне на застрахователя по случая. При всеки случай, в който застрахователят откаже изплащането на застрахователно обезщетение или изплати същото в намален размер по причина, която не се дължи на виновното поведение на НАЕМОДАТЕЛЯ, последният задържа депозита като неустойка за неизпълнение на договора, а НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ обезщетение за всички претърпени от него вреди, които са в размер надвишаващ размера на депозита.

29. При възникване на необходимост наетият автомобил да бъде подменен по вина на НАЕМАТЕЛЯ, последният дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ допълнителна такса, съгласно Приложение 1.

30. При необходимост от подмяна на наетия автомобил (невъзможност автомобилът да се придвижи на собствен ход), която не се дължи на виновно поведение от страна на НАЕМАТЕЛЯ, подмяната или отстраняването на повредата се извършват от и за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 24 (двадесет и четири) часа от настъпване на необходимостта, като срокът на наемния договор се удължава съответно с периода от настъпване на необходимостта от подмяна до получаването от НАЕМАТЕЛЯ на подменящия автомобил. За посочения в предходното изречение период НАЕМАТЕЛЯТ не дължи наемна цена.

31. НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за всички вреди, които е причинил на трети лица с наемането, ползването и/или свързани по друг начин с автомобила, освен ако причиняването на вредите не се дължи изключително на виновно поведение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ.

32. При повреда на автомобила по вина на НАЕМАТЕЛЯ, както и при неизпълнение на което и да е задължение на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, считано от датата на установяване на повредата и/или от датата на установяване на неизпълнението като задържи събрания депозит като неустойка за повредата и/или неизпълнението.

33. Наемният договор не се прекратява автоматично с изтичане на срока му и всички задължения и отговорности на НАЕМАТЕЛЯ остават валидни, в случай че НАЕМАТЕЛЯТ не е върнал автомобила и/или не е изплатил всичките си задължения към НАЕМОДАТЕЛЯ.

34. При настъпване на застрахователно събитие с автомобила по вина на НАЕМАТЕЛЯ, както и за неизпълнение на задълженията си по наемния договор и/или настоящите общи условия, за нарушаване на техните разпоредби и / или за причиняване на други, непредвидени в тях вреди и разходи, НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащането на съответни такси, съобразно регламентираната към момента на настъпване на застрахователното събитие/неизпълнението/нарушението/причиняването на вредата/възникването на разхода тарифа на НАЕМОДАТЕЛЯ - Приложение 2.

35. Всички плащания от НАЕМАТЕЛЯ към НАЕМОДАТЕЛЯ се извършват в брой, по банков път и/или с кредитна или дебитна карта.

Особени разпоредби

А) Когато наемният договор се сключва във връзка с предоставяне на заместващ автомобил на основание договор за оперативен лизинг, сключен между НАЕМАТЕЛЯ и НАЕМОДАТЕЛЯ, разпоредбите на настоящите общи условия, които противоречат на разпоредбите на съответния договор за оперативен лизинг, не се прилагат.

Б) Наемният договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно писмено съгласие между страните по него.

В) За всички неуредени в общите условия и наемния договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Г) Всички спорове между страните, във връзка с наемния договор и настоящите общи условия, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българска Търговско-промишлена палата (БТПП), гр. София, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Независимо от договореното в предходното изречение, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да избере възникналите спорове да бъдат решавани от компетентните българските съдилища, независимо дали искът, с който съответният спор се предявява за решаване, произхожда от него или от НАЕМАТЕЛЯ . Изборът по предходното изречение е окончателен и следва да бъде упражнен най-късно с предявяването от НАЕМОДАТЕЛЯ на исковата молба или с отговора на НАЕМОДАТЕЛЯ на исковата молба.

Д) Наемният договор се изготвя в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните по него.

Е) С подписа си НАЕМАТЕЛЯТ декларира:
1. Че е запознат с настоящите общи условия и с всички приложения към тях, въз основа на които се определят всички такси, цитирани в настоящите общи условия и в договора за наем и се задължава да ги спазва;
2. Информацията, предоставена в настоящия договор, е вярна и е готов при поискване от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ да я подкрепи със съответните документи;
3.Документите, които предоставя при наемане на автомобил са истински и с вярно съдържание;
4. С подписването на настоящия договор дава изрично своето съгласие с кредитната му карта VISA и/или MasterCard да се заплащат всички разходите по застраховане на автомобила, както и всички други разходи, цени, такси (предварително начислявани и/или отложени, включително за покриване на щети по автомобила) и др., произтичащи или свързани настоящия договор.
5. С подписването на настоящия договор дава изрично своето съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ за събиране, обработване и предоставяне на трети лица на събраните за него, неговите служители или изпълнители, лични данни.